TESTSYSTEMUTVECKLING

NOVATOR SOLUTIONS

TESTSYSTEM

Novator Solutions systemarkitekter hjälper ditt företag designa och utveckla nyckelfärdiga testsystem. Vår expertis innefattar allt från enkel felsökning till avancerad systemutveckling.

Design & Utveckling av Kompletta Testsystem

 

Vi erbjuder kompletta, kundanpassade testsystem, till alla steg av produktutveckling eller produktion. Vilket hjälper er att fokusera på att utveckla och producera era produkter med högsta kvalité. Med över 150 års kombinerad erfarenhet av att utveckla testsystem för den svenska industrin har vi kunskapen som krävs för att förstå er komplexa produkt och utveckla ett testsystem som bygger på beprövade metoder. Vi hjälper till med att sätta upp teststrategier för att testa er produkt på bästa sätt och tar sedan fram en kravspecifikation på testsystemet om ni inte redan har en. Utifrån det utvecklar vi ett automatiserat testsystem enligt era önskemål och kravspecifikation och avslutar med verifiering innan leverans och slutverifiering när installation utförs med överlämning och utbildning. För framtida underhåll erbjuder vi  supportavtal enligt era önskemål.

Vi rekommenderar våra kunder att använda ett testramverk för möjlighet till återanvädning av stora delar från det existerande systemet när ytterligare testsystem skall utvecklas. Läs mer om ramverksbaserad testning i vår blogpost från vår CEO Henrik Ulfhielm här.

Utvecklingsprocess

 

Hela eller delar av processen nedan är vår rekommendation för leverans av kompletta testssystem. Om du så önskar kan du vara involverad under hela processen.

1.

 

Förstudie

Vi tar fram kravspecifikation, analyserar krav och beräknar kostnaden

 

 

 2.

 

Utveckling 

Vi utvecklar och tillverkar systemet åt er eller tillsammans med er

 

 

3.

 

Factory Acceptance Test (FAT) 

Systemet verifieras innan leverans från oss

 

 

4.

 

Installation

Systemet levereras och installeras hos kund

 

 

5.

 

Site Acceptance Test (SAT) 

Systemet verifieras på plats hos kund

 

 

6.

 

Överlämning

Kunden utbildas och tar över ansvaret för systemet

 

 

 

7.

 

Support och Service 

Om så önskas kan ett supportavtal för service, support och
kalibrering tecknas

 

 

 

Produktcykelns Testbehov

FoU-Tester

Test inom forskning och utveckling behöver ofta mer noggrannhet och större omfattning än produktionstest vilket ställer högre krav på testplatformens hårdvara och mjukvara. Resultaten av FoU-test fås av analyser som visar på trender och förändringar med spårbarhet. Tillförlitlig och bra underlag för analys och validering är viktigt som kan uppnås genom enkelt redigerabara tester, ändra konfigurationer och snabbt byta ut hårdvara.

Exempel på FoU-testning:

    • Prototyptest läs mer
    • HIL (hardware in the loop) test läs mer
    • Valideringstest

FoU-Testsystem från Novator Solutions

Vi utvecklar och levererar kompletta FoU-testsystem enligt era kvarspecifikationer, vi erbjuder också enskilda konsulter med spetskompentens. Med vår långa erfarenhet att jobba med testning för produktutveckling inom många olika brancher vet vi vad som krävs och förstår vad som är av vikt att testa. Företagets egna produktutveckling på andra avdelningar ger oss också god insikt i produktutvecklingens processer och cykler. Genom att ha standardiserat vår testutveckling i LabVIEW ser vi stora vinster i form av hög kvalitet och kortare tid till marknaden både för våra kunder och interna produkter. Moduler som tas fram kan återanvändas för produktionstester om man standardiserar sin testplatform genom fler avdelningar. Alla våra konsulter arbetar utifrån beprövade arkitekturer och designer som ger väldigt pålitliga system och högre återanvädningsgrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionstest

För att säkerställa en produkts kvalitet och funktion testas alla eller några slumpmässigt utvalda produkter. För att ta reda på om funktion och kvalitet uppnås används flera metoder för att mäta storheter. Allt från spänning, ström, tryck, flöden, styrsignaler till feldetektion och placering kan mätas. Sensorer, prober, kameror m.m. speciellt framtagna för det specifika ändamålet mäts med instrument som automatiseras med mjukvara. Med dagens växande komplexitet i produkter är det mycket viktigt att upptäcka fel så tidigt som möjligt för att minimera reparation och underhåll. Testsystem måste vara tillförlitliga och effektiva för att minimera produktionskostnad och samtidigt leverera väsentlig data för att kunna analysera och utvärdera om en produkt uppnår den kvalitet och krav era kunder har.

Exempel på Produktionstest:

    • PCBA-test
    • Funktionstest
    • Prestandatest
    • Visuell test

Produktionstestsystem från Novator Solutions

Vi utvecklar och levererar kompletta produktionstestsystem enligt er kravspecifikation. För att uppnå högsta kvalitet och minimera produktionskostnad använder Novator Solutions beprövade plattformar för att utveckla erat testsystem. Vi använder NI TestStand, LabVIEW och WATS för att kunna leverera testsystem anpassade specifikt till era krav och önskemål. Genom att använda plattformar utvecklade specifikt för testsystem reducerar vi utvecklingskostnaden av testsystem avsevärt och därav er produktionskostnad. Med flest certifierade LabVIEW och Teststand arkitekter och utvecklare i Norden minimerar vi utvecklingstiden ytterligare. Med automatisk rapporthantering genom molnbaserade testdatahanteringsmjukvaran WATS kan vi effektivt och säkert leverera statistisk och kvalitativ analysmöjligheter för testdata, RMA test och reparationsdata för er produktion i real-tid genom webläsaren. När det kommer till testfixturer, elskåp och mekanisk konstruktion har vi samarbeten med branchledande specialister för att leverera tillförlitliga och robusta riggar som klarar av era testbehov.

Styr- och Övervakningstester

För att utvärdera produkter görs övervakningstester ofta i kombination med styrning. Det är ofta längre tester där man mäter olika storheter för att se på trender. Stor vikt ligger på noggranhet och många mätpunkter kontinuerligt för att inte missa intressanta förlopp under testen. Ett övervakningssystem behöver ha långa körtider utan fel, vilket ofta leder till använding av real-tids hårdvara och mjukvara för att säkerställa ett robust system. Likt FoU-test behöver man mäta många storheter för att korrekt kunna bedömma produkter i övervakningstest.

Exempel på Styr- och Övervarkningssystem:

    • Stress och utmattningstest
    • Kvalitetstest
    • Kontinuitetstest
    • Klimattest

Övervakningstestsystem från Novator Solutions

Vi kan hjälpa till att designa system från grunden. Vår erfarenhet av att ha arbetat med många olika sensorer, samarbetat med de största instrumenttillverkarna och partnerskap med väletablerade företag för fixturer och konstruktion gör oss säkra på att kunna leverara system som klarar era krav på styr- och övervakningssystem. Många aspekter av styr- och övervakningstester delas av FoU-test samt produktionstest vilket gör att vi har stor återanvändningspotential som drar ner utvecklingstiden för att leverara kompletta styr- och övervakningssystem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetspartners

NI (tidigare National Instruments)

Sedan starten av företaget har Novator Solutions haft väldigt nära samarbete med NI. Viär Gold Alliance partner sedan många år och vi är det enda NI Center of Excellence i Sverige. Vi använder oss av NI’s mjukvara och hårdvara för styr-, test- och mätsystem.

Vi har spetskompetens i platformarna listade nedan:

 • NI LabVIEW
 • NI TestStand
 • NI VeriStand
 • PXI
 • cDAQ/DAQ
 • CompactRIO/cRIO

 

Virinco

Vi har framgångsrikt arbetat tillsammans med Virinco för att hantera testdata,
reparationsdata och underhållsdata  till våra kunder. WATS integreras i kundens
testsystem och ger tillgång till effektiv och säker statistisk och kvalitativ analys.
Alla data nås genom molnbaserad lösning.

Columbia Elektronik

Vid helhetsåttaganden samarbetar vi med Colombia Elektronik för att leverara
robusta och pålitliga testfixturer.

CN Rood

Återförsäljare av NI i Norden och BeNeLux området.

 

Deventech

För mekanisk konstruktion och skåp samarbetar vi med Deventech som har gjort
professionella riggar åt oss till flera projekt.

Övrigt

Mindre samarbeten har etablerats genom åren för att lösa uppgifter som elskåpsdesign, kabeldragning, CE-märkning när vår egna produktionstekniker inte har möjlighet.

KONTAKT

 

Kontakta oss för mer information:

 • Telefon: +46 – 76 610 13 99
 • E-post: jonas.maki[at]novatorsolutions.se
 • Kontaktformulär

Vi ser fram emot att höra från dig!