FÅ MÄTDATA FRÅN SVÅRTILLGÄNGLIGA PLATSER

Remote Measurement är Novator Solutions lösningar för att mäta på platser där infrastrukturen för kommunikation och strömförsörjning inte räcker till. Detta löser vi genom att mätdata skickas via satellit och att våra mätstationer är självförsörjande på kraft.

Remote Measurement är Novator Solutions lösningar för att mäta på platser där infrastrukturen för kommunikation och strömförsörjning inte räcker till. Detta löser vi genom att mätdata skickas via satellit och att våra mätstationer är självförsörjande på kraft.

Till skillnad från mätutrustning som skickar data via mobilnätet, är satellitbaserad telemetri inte beroende av att ha en basstation i närheten. Det innebär att alla våra mätstationer har lika bra täckning över hela världen – oavsett latitud och longitud.Våra Remote Measurement-produkter används av företag och myndigheter som mäter och övervakar vattenmiljöer, maskiner och utrustning samt väderförhållanden.

Novator Solutions utrustning har utvecklats för att användas under lång tid i tuffa förhållanden. Den är klassificerad för att klara temperaturer från minus 40 grader till plus 80 grader Celsius, och höljet håller kapslingsklassningen IP65 för skydd mot damm och fukt.

Våra mätstationer är självförsörjande när det gäller både drift och kommunikationssystem. De är utrustade med batterier som har en livslängd på mellan 10 och 15 år. Batterierna laddas kontinuerligt genom mätstationernas inbyggda solceller. Eftersom all data skickas via satellit behövs varken kablar eller markbaserat nät för kommunikationen.
PRODUKTER

Våra CatchR-stationer är byggda för att vara enkla att installera, även i extremt avlägsna områden och tuffa miljöer.
Eftersom de är batteridrivna och laddas via solpaneler, är de helt självförsörjande när det gäller ström.

 

LevelCatchR

LevelCatchR mäter vattennivåer i sjöar, dammar, floder, tankar och vattenreservoarer. Den mäter också nivåer och temperaturer för grundvattnet. Du kan få larm om avvikelser via e-post eller sms. Det går enkelt att följa upp och jämföra historiska data.

Som standard är LevelCatchR utrustad med antingen en sensor för differentialtryck eller en ultraljudssensor för att mäta vätskenivå. Den kan dessutom specialutrustas med ytterligare sensorer för mätning av bland annat partikelhalt, salthalt och konduktivitet.

LevelCatchR kan också användas för mätning av olje- och bensinnivåer (med EX-klassificerade sensorer avsedda för ändamålet). För oljebolagen är det mycket viktigt att upptäcka stöld eller läckage i oljetankar så tidigt som möjligt. Rent logistiskt är det dessutom viktigt att känna till innehållet i en oljetank.

Exempel på användningsområden

  • Gruvdammar vid aktiva gruvor
  • Dammar vid nedlagda gruvor
  • Vattenreservoarer för vattenkraft
  • Översvämningsövervakning i floder och sjöar
  • Grundvattennivåer och detektering av saltvattenintrång
  • Oljetankar

Mer info om produkten hittar du under fliken ”Resurser”.

Kontakta oss för offert och beställning av LevelCatchR.

 

FlowCatchR

FlowCatchR mäter vattenflöden och vattendjup i floder, kanaler, brunnar och utskov. Den larmar via e-post eller sms när till exempel vattenflödet eller djupet avviker för mycket från det normala. Med FlowCatchR du avläsa historiska data och jämföra med aktuella värden.

De två vanligaste sätten att möta flöden med FlowCatchR är antingen direkt genom att använda en dopplerradar eller indirekt genom att mäta nivåerna över ett mätöverfall. FlowCatchR kan precis som LevelCatchR utrustas med extra sensorer.

Exempel på användningsområden

  • Läckageövervakning för dammar vid aktiva och nedlagda gruvor
  • Översvämningsövervakning i floder
  • Bevattningsplanering
  • Vattenkraftsplanering

Mer info om produkten hittar du under fliken ”Resurser”.

 

Kontakta oss för offert och beställning av FlowCatchR.

 

WeatherCatchR

WeatherCatchR mäter och rapporterar väder. Detta kan innefatta temperatur, lufttryck, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet och vindriktning.

WeatherCatchR är idealisk för väderrapportering från avlägsna platser där infrastruktur saknas och där det är svårt att ha bemannade väderstationer. Våra väderstationer drivs av solceller och skickar löpande mätvärden och rapporter kring väderförhållanden via satellit.

Vår utrustning kombineras med lämplig vädermätningsutrustning. Om ni har flera WeatherCatchR kan du via din egen dator enkelt jämföra och läsa av rapporter från samtliga stationer.

Mer info om produkten hittar du under fliken ”Resurser”.

 

Kontakta oss för offert och beställning av WeatherCatchR.

 

AlarmCatchR

AlarmCatchR används för att övervaka dieseldrivna generatorer, pumpar och maskiner på avlägsna platser som saknar infrastruktur för elförsörjning och kommunikation. Med AlarmCatchR kan du övervaka utrustningen hela tiden.

När det inte finns el för att driva utrustning som pumpar, basstationer för telefoni och andra energikrävande maskiner, används ofta dieseldrivna kraftstationer eller generatorer. Maskinerna står ofta oövervakade och ska klara långa perioder i drift utan störningar.

Därför är det också extra viktigt att få larm så snart något inte fungerar som det ska. Så snart det inträffar en förändring av utrustningens status larmar AlarmCatchR via e-post eller sms. Då kan ni snabbt sätta in resurser för att åtgärda problemet.

Mer info om produkten hittar du under fliken ”Resurser”.

 

Kontakta oss för offert och beställning av AlarmCatchR.

 

CatchR∙Link

CatchR∙Link överför data från avlägsna sensorer rakt in i ert SCADA-system. Med CatchR∙Link går det lätt att lägga till sensorer och larmpunkter till ditt SCADA-system, så att ni kan ta emot data från avlägsna, annars oåtkomliga, platser.

En CatchR∙Link-station som är placerad nära SCADA-systemet tar emot data från CatchR-mätstationer i fält via GPRS eller satellit. Därefter görs mätdata tillgängligt för SCADA-systemet via till exempel MODBUS RTU.

Mer info om produkten hittar du under fliken ”Resurser”.

 

Kontakta oss för offert och beställning av CatchR∙Link.

 

CatchR Base

CatchR Base Station

CatchR Base Station behövs för fjärrmätning och överföring av data på distans. Den kan kommunicera med ett antal olika externa sensorer via bland annat RS485 och TCP/IP. Genom att koppla diverse sensorer till basenheten, kan du anpassa CatchR Base Station till att mäta i princip vad som helst, när som helst och var som helst.

CatchR Base Station kräver ingen omfattande kabeldragning eftersom den inte behöver någon extern strömförsörjning. Den kan stå på samma plats i hårt väder i flera år utan att behöva servas.

Mätutrustningen är självförsörjande på el. Den drivs av solceller och har laddningsbara batterier med mycket lång livslängd.

Installationen av en CatchR-mätstation är mycket enkel. Efter att ni har installerat den börjar mätdata sändas via satellit till din dator, utan att du själv behöver vara på plats för att läsa av instrumenten. Ni kan få uppdaterade mätvärden och statistik varje timme alla dagar om året om ni så vill.

Mer info om produkten hittar du under fliken ”Resurser”.

Kontakta oss för offert och beställning av CatchR Base Station.